aclariment ajuts NESE 16/17
Ajudes/beques, NESE

aclariment ajuts NESE 16/17

Podran obtenir ajudes o subsidis els alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivades de:

Discapacitat:

Novetat: En tot cas la necessitat específica de suport associada a discapacitat l’ha de certificar l’EOEP, a més ha d’incloure un certificat de grau de discapacitat del centre base o IBAS.

Referent a la discapacitat es considera en aquesta categoria retard maduratiu a Educació Infantil i les categories NEE (TEA, Discapacitat psíquica, Discapacitat sensorial, visual i/o auditiva i Discapacitat motòrica).

Trastorn greu de conducta:

Novetat: En tot cas la necessitat específica de suport associada a trastorn greu de conducta l’ha de certificar l’EOEP, a més ha d’incloure un diagnòstic clínic. Serà necessari, segons la convocatòria, un diagnòstic clínic dels serveis sanitaris sostinguts amb fons públics, (Servei d’atenció primària*, IBSMIA, Neuropediatria)

Altes capacitats. L’alumne ha de figurar al GESTIB dins d’aquesta categoria.

TDAH

En tot cas ha d’estar derivat de discapacitat o de trastorn greu de conducta, sempre que estigui aquesta necessitat certificada per l’EOEP. A més, en el cas de TDAH derivat de discapacitat ha d’incloure un certificat de grau de discapacitat del centre base o IBAS i en el cas de TDAH derivat de Trastorn greu de conducta ha d’incloure un diagnòstic clínic.

Ajudes de reeducació pedagògica i del llenguatge.

Apartat B) de la sol·licitud. Acreditació de la necessitat de suport educatiu a complimentar per l’EOEP o DO:

1. Certificar o no la necessitat de suport educatiu.

2. Sols en el cas de certificació positiva de necessitat de suport educatiu, l’EOEP o DO pot proposar ajuda de reeducació pedagògica o del llenguatge. Si l’orientador educatiu no considera adient la necessitat de reeducació, barrarà l’apartat referent a la proposta d’ajuda de reeducació.

IMPORTANT. NOVETATS DE LA CONVOCATÒRIA PER AQUEST CURS

Les ajudes per a la reeducació pedagògica se destinaran al finançament d’una intervenció psicoeducativa específica i professional orientada a l’alumnat que presenti dificultats concretes d’aprenentatge vinculades a la presència d’un trastorn específic. No s’inclourà baix aquest concepte el reforç escolar que té com objectiu la millora de les qualificacions acadèmiques.

Les ajudes per a la reeducació del llenguatge seran destinades al finançament d’una intervenció professional adreçada a la millora i  optimització d’un o més components del llenguatge.

La persona o centre que imparteixi la reeducació pedagògica o del llenguatge, haurà de presentar una declaració responsable de què reuneix els requisits de formació exigits a l’apartat 1 de l’article 6 del Real Decret 476/2013, de 21 de juny “por el que se regulan las condiciones de cualificación y formación que deben poseer los maestros de los centros privados de educación infantil y de educación primaria”.