Ajut menjador 16/17 per alumnat que realitza la matrícula.
Ajudes/beques, Matrícula, Menjador

Ajut menjador 16/17 per alumnat que realitza la matrícula.

Benvolgudes famílies,

enguany els ajuts de menjador del proper curs 16/17 s’han de sol·licitar dins el curs actual 15/16. Així doncs, la sol·licitud degudament emplenada, amb els annexos i documents corresponents, s’ha de presentar, juntament amb la matrícula, el 22, 23, 24 o 27 de juny de 2016, a la secretaria del centre (de 9 a 10h i de 13 a 14h)

Si sol·licitau ajut per més d’un membre de la família sols heu de tramitar una sol·licitud.

AQUÍ teniu la sol·licitud. Fixau-vos que l’heu d’emplenar 2 vegades: una per vosaltres i l’altra pel centre. Duis les dues sol·licituds ja que s’han de segellar.

Consultau la resolució AQUÍ.

Vos feim un resum…

2 tipus de possibles beneficiaris:

– Beneficiaris directes:

* Alumnes que es trobin en situació d’acollimet.

* Alumnes víctimes de violència de gènere

* Condició de refugiat

– Beneficiaris per barem:

* Alumnes que concorren en condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.

* Per motiu de transport, poden ser beneficiaris sols aquells alumnes que utilitzin el servei de transport de la Conselleria.

A presentar OBLIGATORIAMENT:

1. Emplenar correctament la sol·licitud. Fixau-vos que són 2 sol·licituds les que s’han d’emplenar, una pel centre i l’altra per vosaltres.

2. DNI, NIF o NIE en vigor, de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2016.

3. Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

4. Certificat de convivència a efectes de computar els membres de la unitat familiar (el vos expediran a l’Ajuntament)

– Per aquells que sol·licitin l’ajuda per motiu de transport, són també d’OBLIGATÒRIA PRESENTACIÓ els següents documents:

* certificat de residència.

* certificat emès pel centre com mentre l’alumne és usuari del servei de transport escolar de Conselleria.

A modus VOLUNTARI:

– Si voleu obtenir punts per renda, cal emplenar apartat corresponent de la sol·licitud.

– Per obtenir punts per criteris familiars:

* Fotocòpia carnet família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent.

* Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques, s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o discapacitat.

* Per infant en acolliment, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.

* Per família monoparental, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la monoparentalitat (còpia compulsada del Llibre de Família on consti un sol progenitor o sentència en què un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat).

* Per dos o més infants que facin ús del menjador escolar, basta comunicar-ho a la sol·licitud d’ajudes de menjador.

* situació de refugiat: documentació acreditativa d’aquesta situació.

* violència de gènere: sentència o ordre d’allunyament per motiu de violència de gènere.

– Per obtenir punts relatius a condicions sociofamiliars desfavorables, el centre requerirà la documentació que consideri oportuna, seguint orientacions de l’apartat 6è de la resolució.

Teniu present el que s’indica a l’apartat 7è de la resolució (criteris per atorgar ajuts)

Per una banda, a l’apartat 7è punt 3 fa referència a situacions sociofamiliars desfavorables. Una de les situacions que són susceptibles de percebre fins a un punt més, entre moltes altres, és la “incompatibilitat amb l’horari laboral o formatiu” per recollir els infants en horari de menjador. Cal presentar certificat de la feina o entitat formadora. Si sou autònoms, declaració jurada.

Igualment és el cas de desocupació (atur). Presentau certificat de l’entitat corresponent.

Per altra banda, al final de l’apartat 7è punt 3 diu que si es disposa d’un informe de serveis socials que aconselli facilitar l’ajut, directament s’obtindran 3 punts. És molt important que es presenti, cas de tenir-lo, ja que augmenta les possibilitats de rebre ajut, com també incrementa la quantia a percebre.