Ajuts menjador 15/16
Ajudes/beques, Menjador

Ajuts menjador 15/16

Publicada en data de 31 de desembre de 2015 la Resolució per la qual es convoquen ajudes de menjador pel curs 15-16.

La sol·licitud degudament emplenada, amb els annexos i documents corresponents, s’ha de presentar entre el 8 i el 22 de gener de 2016, a la secretaria del centre.

Vos recordam l’horari de secretaria:

De dilluns a divendres, de 9:15 a 10h i el dimarts i dijous de 14:45 a 16h.

 Consultau el BOIB en qüestió AQUÍ.

Per altra banda, teniu tots els annexos i més informació a la web de la DG Innovació. Clicau AQUÍ per accedir-hi.

Vos feim un resum…

2 tipus de possibles beneficiaris:

– Beneficiaris directes:

* Alumnes que es trobin en situació d’acollimet.

* Alumnes víctimes de violència de gènere.

– Beneficiaris per barem:

* Poden ser beneficiaris d’aquesta ajuda els alumnes que, d’acord amb els criteris que es recullen als annexos 2 i 3 de la Resolució, es trobin durant el curs escolar 2015-2016 en unes condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.

* Per motiu de transport, poden ser beneficiaris d’aquesta ajuda els següents alumnes:

a) Els alumnes que utilitzen els serveis de transport escolar de la Conselleria durant el curs escolar 2015-2016.
b) En el cas del nostre centre, degut a tenir jornada partida durant el curs 15-16, aquells que tinguin la residència a més de 3 quilòmetres del centre escolar. Sol·licitar certificat a l’Ajuntament.

 

A presentar OBLIGATORIAMENT:

1. Emplenar correctament la sol·licitud. Fixau-vos que són 2 sol·licituds les que s’han d’emplenar, una pel centre i l’altra per vosaltres.

2. Descarregar i emplenar degudament l’annex 4:

Annex 4. Autorització al centre escolar per gestionar l’ajuda.

3. Descarregar i emplenar degudament l’annex 6:

Annex 6. Declaració responsable de no incórrer en prohibició per poder ser beneficiari de l’ajut.

4. DNI, NIF o NIE en vigor, de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2015.

5. Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

6. Certificat de convivència a efectes de computar els membres de la unitat familiar (el vos expediran a l’Ajuntament)

– Per aquells que sol·licitin l’ajuda per motiu de transport, són també d’OBLIGATÒRIA PRESENTACIÓ els següents documents:

* certificat de residència.

* a més, aquells que venguin amb transport propi, certificat on consti que el domicili familiar està a més de 3 kms de distància de l’escola (l’Ajuntament vos expedirà aquest certificat)

* certificat que acrediti la jornada partida (per aquells que venen amb transport propi) o la utilització del servei de transpot escolar (l’heu de sol·licitar a la secretaria del centre).

A modus VOLUNTARI:

– Si voleu obtenir punts per renda, Annex 5. Emplenar tots els membres de la unitat familiar amb ingressos.

– Per obtenir punts per criteris familiars:

* Fotocòpia carnet família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent a 31 de desembre de 2015.

* Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques, s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o discapacitat.

* Per infant en acolliment, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.

* Per família monoparental, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la monoparentalitat (còpia compulsada del Llibre de Família on consti un sol progenitor).

* Per dos o més infants que facin ús del menjador escolar, basta comunicar-ho a la sol·licitud d’ajudes de menjador.

– Per obtenir punts relatius a condicions sociofamiliars desfavorables, el centre requerirà la documentació que consideri oportuna, seguint orientacions de l’annex 3.

Teniu present el que s’indica a l’annex 2.3 i annex 3 de la resolució.

Per una banda, l’annex 2.3 diu que si es disposa d’un informe de serveis socials que aconselli facilitar l’ajut, directament s’obtindran 3 punts. És molt important que es presenti, cas de tenir-lo, ja que augmenta les possibilitats de rebre ajut, com també incrementa la quantia a percebre.

Per altra banda, l’annex 3 fa referència a situacions sociofamiliars desfavorables. Una de les situacions que són susceptibles de percebre fins a un punt més, entre moltes altres (veure annex 3), és la “incompatibilitat amb l’horari laboral o formatiu” per recollir els infants en horari de menjador. Cal presentar certificat de la feina o entitat formadora. Si sou autònoms, declaració jurada.

Igualment és el cas de desocupació (atur). Presentau certificat de l’entitat corresponent.