Ajuts menjador 16/17
Ajudes/beques, Menjador

Ajuts menjador 16/17

Bon dia,

enguany els ajuts de menjador del proper curs 16/17 s’han de sol·licitar dins el curs actual 15/16. Així doncs, la sol·licitud degudament emplenada, amb els annexos i documents corresponents, s’ha de presentar entre el 9 i el 23 de maig de 2016, a la secretaria del centre.

Si sol·licitau ajut per més d’un membre de la família sols heu de tramitar una sol·licitud.

AQUÍ teniu la sol·licitud. Fixau-vos que l’heu d’emplenar 2 vegades: una per vosaltres i l’altra pel centre. Duis les dues sol·licituds ja que s’han de segellar.

Per alumnat nouvingut el període de presentació de les sol·licituds és del 22 al 27 de juny.

Vos recordam l’horari de secretaria:

De dilluns a divendres, de 9:15 a 10h i el dimarts i dijous de 14:45 a 16h.

 Consultau la resolució AQUÍ.

Vos feim un resum…

2 tipus de possibles beneficiaris:

– Beneficiaris directes:

* Alumnes que es trobin en situació d’acollimet.

* Alumnes víctimes de violència de gènere

* Condició de refugiat

– Beneficiaris per barem:

* Alumnes que concorren en condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.

* Per motiu de transport, poden ser beneficiaris sols aquells alumnes que utilitzin el servei de transport de la Conselleria.

A presentar OBLIGATORIAMENT:

1. Emplenar correctament la sol·licitud. Fixau-vos que són 2 sol·licituds les que s’han d’emplenar, una pel centre i l’altra per vosaltres.

2. DNI, NIF o NIE en vigor, de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2016.

3. Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

4. Certificat de convivència a efectes de computar els membres de la unitat familiar (el vos expediran a l’Ajuntament)

– Per aquells que sol·licitin l’ajuda per motiu de transport, són també d’OBLIGATÒRIA PRESENTACIÓ els següents documents:

* certificat de residència.

* certificat emès pel centre com mentre l’alumne és usuari del servei de transport escolar de Conselleria.

A modus VOLUNTARI:

– Si voleu obtenir punts per renda, cal emplenar apartat corresponent de la sol·licitud.

– Per obtenir punts per criteris familiars:

* Fotocòpia carnet família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent.

* Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques, s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o discapacitat.

* Per infant en acolliment, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.

* Per família monoparental, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la monoparentalitat (còpia compulsada del Llibre de Família on consti un sol progenitor o sentència en què un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat).

* Per dos o més infants que facin ús del menjador escolar, basta comunicar-ho a la sol·licitud d’ajudes de menjador.

* situació de refugiat: documentació acreditativa d’aquesta situació.

* violència de gènere: sentència o ordre d’al.lunyament per motiu de violència de gènere.

– Per obtenir punts relatius a condicions sociofamiliars desfavorables, el centre requerirà la documentació que consideri oportuna, seguint orientacions de l’apartat 6è de la resolució.

Teniu present el que s’indica a l’apartat 7è de la resolució (criteris per atorgar ajuts)

Per una banda, a l’apartat 7è punt 3 fa referència a situacions sociofamiliars desfavorables. Una de les situacions que són susceptibles de percebre fins a un punt més, entre moltes altres, és la “incompatibilitat amb l’horari laboral o formatiu” per recollir els infants en horari de menjador. Cal presentar certificat de la feina o entitat formadora. Si sou autònoms, declaració jurada.

Igualment és el cas de desocupació (atur). Presentau certificat de l’entitat corresponent.

Per altra banda, al final de l’apartat 7è punt 3 diu que si es disposa d’un informe de serveis socials que aconselli facilitar l’ajut, directament s’obtindran 3 punts. És molt important que es presenti, cas de tenir-lo, ja que augmenta les possibilitats de rebre ajut, com també incrementa la quantia a percebre.